GAF s.r.o.
Nové prostory

Whistleblowing

Přijímání oznámení – whistleblowing

V souladu se zákonem č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) tzv. příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, které podal zaměstnanec nebo osoba vykonávající dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, tedy osoba, která vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „oznamovatel“).

Oznámení, které splňuje níže uvedené podmínky věcné příslušnosti zákona o ochraně oznamovatelů, lze podat elektronicky, písemně s označením obálky „oznamovatel“ k rukám příslušné osoby, telefonicky (mobil: 736764765) nebo po domluvě osobně.

Příslušnou osobou GAF s.r.o. (dále jen „Společnost“) Jitka Fofoňková, která výhradně a nezávisle přijímá oznámení, komunikuje s oznamovatelem, zajišťuje důvěrnost oznámení, řádně posuzuje důvodnost, věcnou příslušnost a pravdivost oznámení, přitom se řídí zejména vnitřními předpisy, vyžaduje součinnost od ostatních zaměstnanců, vyžaduje písemnosti atd. Interně navrhuje možná nápravná opatření a předcházení protiprávnímu stavu, v návaznosti na oznámení a vede evidenci oznámení.

E-mailová adresa je: whistleblowing@gaf.cz

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení. Oznamovatelé mohou bezpečně a anonymně ohlašovat své podněty k šetření. Uvedená e-mailová adresa je přístupná pouze příslušné osobě.

Anonymní podání nejsou považována za oznámení a příslušná osoba je neprošetřuje.

V souladu s § 2 zákona o ochraně oznamovatelů oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, znichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má u Společnosti dojít, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže u Společnosti a které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu podle článku 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Příslušná osoba je povinna potvrdit oznamovateli přijetí oznámení do 7 dnů a informovat oznamovatele o přijatých krocích k nápravě protiprávního stavu do 3 měsíců od přijetí oznámení a má povinnost přijmout vhodná opatření směřující k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na oznámení. Příslušná osoba je povinna zajistit ochranu totožnosti oznamovatele a dalších osob a informací uvedených v oznámení (zachovávání důvěrnosti).

Smyslem ochrany oznamovatelů je vytvořit takové prostředí, ve kterém se nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispějí tak k ochraně veřejného zájmu. Takto nastavený oznamovací systém neslouží jen k ochraně oznamovatelů, ale bude rovněž působit preventivně vůči protiprávnímu jednání obecně, což je také jedním z cílů Společnosti.

V Žamberku dne 4. prosince 2023

GAF s.r.o.
Zemědělská 1378
564 01 Žamberk
IČO: 60109611

Luděk Fofoňka
jednatel

Nahoru